Algemene Voorwaarden GoCampaign B.V., drukwerk en online dienstverlening.

1. - Definities

1.1. - In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende met hoofdletter geschreven termen in navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven:

Algemene Voorwaarden    
deze Algemene Voorwaarden GoCampaign Mediatool, drukwerk en online dienstverlening

BW   
Burgerlijk Wetboek

Derden   
Natuurlijke personen of rechtspersonen niet zijnde partij bij deze Algemene Voorwaarden of een Overeenkomst

Drukwerk
Papier of andere fysieke objecten waarop letters, woordcombinaties, beeldmerken en/of afbeeldingen zijn gedrukt door middel van gebruik van de Mediatool

Drukwerkorder    
Opdracht van Eindgebruiker aan GoCampaign voor het verzorgen van Drukwerk

Eindgebruiker   
Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Mediatool en/of diensten van GoCampaign bedrijfsmatig gebruikt voor zichzelf en niet voor, namens of in opdracht van derden

GoCampaign    
GoCampaign VOF, een vennootschap onder firma ingeschreven in het handelsregister onder nummer 68635648, gevestigd te Veldhoven

De Mediatool   
Een Pakket waarmee een licentie wordt verstrekt om van de website en het bijbehorende content management systeem van GoCampaign door gebruik te maken van een account.

Pakket   
Een van de op https://www.go-campaign.nl/pakketten-prijzen/mogelijkheden vermelde pakketten

Partij(en)    
GoCampaign, Eindgebruiker of GoCampaign en Eindgebruiker gezamenlijk

1.2. - Waar partijen worden aangeduid in mannelijke vorm, wordt ook de vrouwelijke vorm bedoeld en vice-versa.

1.3. - Waar een meervoudsvorm wordt gebruikt, wordt daaronder mede begrepen de enkelvoudsvorm en vice-versa.

2. - Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1. - Op aanbiedingen van drukwerk zijn de leveringsvoorwaarden van de Grafische Industrie van toepassing, gedeponeerd onder nummer 158/1992 ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam. Indien bepalingen uit de leveringsvoorwaarden van de Grafische Industrie strijdig zijn met de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden, zijn deze Algemene Voorwaarden (met voorrang) van toepassing.

2.2. - Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen GoCampaign en Eindgebruiker met inbegrip van eenzijdige rechtshandelingen gedaan door een Partij en alle aanbiedingen en offertes tussen GoCampaign en Eindgebruiker.

2.3.  - Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door GoCampaign ingeschakelde Derden jegens Eindgebruiker.

2.4. - Afwijking van deze Algemene Voorwaarden is slechts geldig, indien schriftelijk door Partijen overeengekomen. GoCampaign wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van Eindgebruiker van de hand.

2.5. - Bij nietigheid of vernietigbaarheid van een of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing.

2.6. - Deze Algemene Voorwaarden kunnen op ieder moment eenzijdig door GoCampaign worden gewijzigd. Een actueel exemplaar van de Algemene Voorwaarden is te vinden op de website [www.gocampaign.nl/algemene-voorwaarden] en ligt ter inzage ten kantore van GoCampaign. Bij wijziging van de Algemene Voorwaarden wordt een exemplaar per e-mail of per gewone post aan Eindgebruiker toegezonden.

2.7. - Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Inzake geschillen tussen Zakelijke Eindgebruikers en GoCampaign is de rechtbank Oost-Brabant uitsluitend bevoegd.

3. - Licentieovereenkomst

3.1. - Een overeenkomst met betrekking tot gebruik van de Mediatool (‘’Licentieovereenkomst’’) komt tot stand nadat een als Eindgebruiker kwalificerende persoon een Pakket bij GoCampaign heeft afgenomen en na activatie van zijn account.

3.2.  - Uit hoofde van de Licentieovereenkomst ontvangt Eindgebruiker een exclusieve, niet-overdraagbare gebruikslicentie voor het gebruik van de Mediatool. De licentie is gekoppeld aan het gebruiksaccount van Eindgebruiker.

3.3.  - Eindgebruiker verplicht zich de gegevens voor registratie naar waarheid in te vullen. Eindgebruiker is verantwoordelijk GoCampaign te allen tijde te voorzien van juiste contact (NAW)- en facturatiegegevens.

3.4. - Een Licentieovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van 12 (twaalf) maanden. Tot één maand voorafgaand aan het einde van de Licentieovereenkomst, kan de Licentieovereenkomst schriftelijk door GoCampaign of Eindgebruiker worden opgezegd tegen het einde van de termijn. Zonder opzegging wordt de Licentieovereenkomst tussen GoCampaign en Eindgebruiker na verloop van de termijn telkens stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd.

3.5. - Het strikt persoonlijke karakter van de gebruikslicentie brengt met zich dat het gebruiksaccount inclusief gebruikersnaam en wachtwoord slechts mag worden verstrekt aan personen in dienst van Eindgebruiker voor werkzaamheden die passen bij een normale bedrijfsvoering van Eindgebruiker.

3.6. - Gebruik van de uit de Licentieovereenkomst voortvloeiende rechten door Eindgebruiker in opdracht van- of ter verrijking / ten behoeve van Derden is niet toegestaan.

3.7. - Alle met de Mediatool gegenereerde media blijft gedurende de licentieovereenkomst voor Eindgebruiker zichtbaar en online. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal het account, inclusief alle toegevoegde gegevens, bestanden en gegenereerde media, na beëindiging van de Licentieovereenkomst worden verwijderd. GoCampaign heeft geen enkele bewaarverplichting ten aanzien van gegevens, bestanden en media vanaf het moment van beëindiging van de Licentieovereenkomst.

4. - Overige overeenkomsten

4.1. - Andere overeenkomsten dan een Licentieovereenkomst komen tot stand na aanbod en aanvaarding. Een Drukwerkorder kwalificeert als overeenkomst (‘’Drukwerkovereenkomst’’) na bevestiging door GoCampaign dat de order is verwerkt. Een overeenkomst ter implementatie van een persoonlijke huisstijl in de Mediatool (‘’Implementatieovereenkomst’’) komt tot stand na acceptatie van de offerte van GoCampaign door Eindgebruiker en bevestiging daarvan door GoCampaign.

4.2. - Opgegeven (op)leveringstermijnen uit hoofde van bijvoorbeeld een Drukwerkovereenkomst of een Implementatieovereenkomst gelden bij benadering. Indien GoCampaign niet in staat is enige opleveringsverplichting tijdig na te komen, doet zij Eindgebruiker onverwijld mededeling onder opgaaf van de verwachte herziene termijn van (op)levering.

4.3. - In verband met een overeenkomst verstrekte monsters en modellen gelden slechts ter aanduiding van het te leveren product. Partijen kunnen zich niet beroepen op eventuele verschillen tussen het eindproduct en het monster of model indien volledige overeenstemming tussen het eindproduct en monster of model redelijkerwijs onmogelijk of onwaarschijnlijk is.

4.4. - Bij een opdracht ter zake van een onroerende zaak worden vermelding van de oppervlakte(n) of andere afmetingen en aanduidingen vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn zonder dat het te leveren product aan deze oppervlakte(n) of afmetingen hoeft te voldoen. Eindgebruiker is verantwoordelijk voor controle van de aangegeven oppervlakte(n) of andere afmetingen.

5. - Prijzen en tarieven, meerwerk

5.1. - Voor gebruik van de Mediatool geldt een jaartarief (‘’Jaartarief’’) als vermeld op de website. GoCampaign behoudt zich het recht voor om het Jaartarief tussentijds te verhogen (‘’Verhoging’’). Minimaal twee maanden voorafgaand aan een Verhoging, stelt GoCampaign Eindgebruiker hiervan in kennis. Een Verhoging gaat in vanaf een verlenging van de Overeenkomst met inbegrip van een stilzwijgende verlenging als bedoeld in 3.4. Na een verhoging kan Eindgebruiker de overeenkomst binnen veertien dagen schriftelijk beëindigen tegen het einde van de lopende overeenkomst.

5.2. - In de Mediatool genoemde prijzen voor Drukwerk gelden ter indicatie. Bij plaatsing van een Drukwerkorder komt een overeenkomst tot stand tegen de getoonde totaalprijs. Een totaalprijs is exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

5.3. - Voor producten en diensten die buiten de reguliere reikwijdte van de Mediatool en/of het Drukwerk vallen (‘’Meerwerk’’), wordt gewerkt op basis van een vaste prijsafspraak of een uurtarief, zoals door GoCampaign geoffreerd en door Eindgebruiker geaccepteerd. Implementatie van een eigen huisstijl in de Mediatool kwalificeert als Meerwerk.


6. - Betaling / incasso

6.1. - Betaling van het Jaartarief geschiedt in termijnen of bij eenmalige vooruitbetaling. Betaling geschiedt in beginsel op de wijze zoals online aangegeven. Betaling per automatische incasso, facturatie of op een andere door GoCampaign geaccepteerde wijze is mogelijk indien uitdrukkelijk overeengekomen.

6.2. - Betaling van Drukwerk geschiedt in termijnen of bij eenmalige vooruitbetaling. Betaling geschiedt in beginsel op de wijze zoals online aangegeven. Betaling per automatische incasso, facturatie of op een andere door GoCampaign geaccepteerde wijze is mogelijk indien uitdrukkelijk overeengekomen.

6.3. - Betaling van producten en diensten als bedoeld in artikel 5.3 geschiedt op de wijze als overeengekomen op basis van de offerte.

6.4. - Wanneer Eindgebruiker ten aanzien van zijn betalingsverplichtingen in gebreke of verzuim verkeert, komen naast de achterstallige betalingen ook voor vergoeding in aanmerking:

a.    de in redelijkheid gemaakte feitelijke incassokosten;
b.    de wettelijk vastgestelde buitengerechtelijke incassokosten;
c.    de misgelopen wettelijke rente; en
d.    de eventueel gemaakte gerechtelijke incassokosten.


7. - Intellectueel eigendom

7.1. - Alle intellectuele eigendomsrechten op de broncode, templates, ontwerpen, afbeeldingen, teksten etc. door Go Campaign verstrekt, behoren toe en blijven toebehoren aan GoCampaign.

7.2. - Teksten, afbeeldingen en andere intellectuele eigendomsrechten toegevoegd door Eindgebruiker worden verondersteld toe te behoren aan Eindgebruiker en blijven aan hem toebehoren. Eindgebruiker is zelf verantwoordelijk voor rechtmatig gebruik van door hem toegevoegde bestanden, afbeeldingen, teksten, woorden, woordcombinaties etc. etc. Blijken intellectuele eigendomsrechten toe te behoren aan een of meerdere Derde(n), dan is artikel 11.2 van toepassing.

7.3. - De in lid 1 genoemde intellectuele eigendomsrechten van GoCampaign mogen door Eindgebruiker uitsluitend gebruikt worden binnen de Mediatool of in een vorm waarvoor via de Mediatool intellectuele eigendomsrechten zijn vrijgegeven (bijvoorbeeld fysiek drukwerk of een landingspagina).

7.4. - GoCampaign mag toegenomen kennis als gevolg van het verlenen van diensten aan- of het gebruik van de Mediatool door Eindgebruiker gebruiken voor andere doeleinden. Een en ander onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid 7.3 en artikel 9.

7.5. - Onverminderd het recht van GoCampaign om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding, is Eindgebruiker bij overtreding van het in dit artikel 7 bepaalde een direct opeisbare boete van € 25.000,00 per overtreding aan GoCampaign verschuldigd.


8. - Verantwoordelijk gebruik / verplichtingen Eindgebruiker

8.1. - Eindgebruiker verplicht zich tot verantwoordelijk gebruik van de Mediatool. Het is Eindgebruiker uitdrukkelijk verboden de Mediatool te gebruiken in verband met (de verspreiding van) activiteiten in strijd met de wet of goede zeden of op een manier die de goede naam en reputatie van GoCampaign kunnen schaden.

8.2. - Eindgebruiker is zelf verantwoordelijk voor het maken van backups van bestanden en gegevens die hij toevoegt aan de Mediatool. Voor verlies van deze bestanden en gegevens neemt Eindgebruiker het volledige risico op zich.

8.3.  - Eindgebruiker draagt volledige verantwoordelijkheid ten aanzien van de toegangsgegevens en de (in)directe gevolgen van onrechtmatig gebruik van de Mediatool. Onder onrechtmatig gebruik wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, verstaan:

a.    Gebruik in strijd met de licentievoorwaarden als bedoeld in artikel 3;
b.    Gebruik in strijd met dit artikel 8; en
c.    Gebruik dat kan leiden tot aansprakelijkheid in de zin van artikel 11.2.

8.4. - Onverminderd het recht van GoCampaign om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding, is Eindgebruiker bij onrechtmatig gebruik als bedoeld in artikel 8.3.b en 8.3.c een direct opeisbare boete van € 5.000 per overtreding verschuldigd. Bij onrechtmatig gebruik als bedoeld in artikel 8.3.a is het bedrag van de in de vorige volzin bedoelde boete € 25.000.


9. - Privacy, geheimhouding en veiligheid

9.1. - Met de accountgegevens van Eindgebruiker wordt vertrouwelijk omgegaan. Onverminderd in uitvoering van het bepaalde in artikel 10, zal GoCampaign geen gegevens delen met derden indien deze gegevens leiden of kunnen leiden tot identificeerbaarheid van Eindgebruiker of vertrouwelijke informatie als bedoeld in het volgende lid 9.2 bevatten. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat geobjectiveerde data wel met derden mogen worden gedeeld. Het voorgaande is niet van toepassing op het door GoCampaign uitvoering geven aan een wettelijke plicht, gerechtelijk bevel of gerechtelijke bewijsopdracht.

9.2. - GoCampaign verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van haar producten c.q. dienstverlening van Eindgebruiker of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Eindgebruiker expliciet (schriftelijk) is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

9.3. - GoCampaign zal zich inspannen om hacking en andere vormen van datalekken te voorkomen. Indien een datalek of hack zich onverhoopt voordoet, is GoCampaign niet aansprakelijk voor eventuele schade door Eindgebruiker geleden als gevolg van het datalek of hack.


10. - Uitbesteding van werk aan derden

Eindgebruiker machtigt GoCampaign om werkzaamheden door een door GoCampaign aan te wijzen derde uit te laten voeren, op een door GoCampaign gewenst tijdstip.


11. - Beperkte aansprakelijkheid

11.1. - GoCampaign is niet aansprakelijk voor kosten, schade en/of interesten in de vorm van of ontstaan als gevolg van:

a.    overmacht;
b.    daden of nalatigheden van Eindgebruiker of aan hem gelieerde personen of partijen;
c.    foutieve invoeringen / bewerkingen van Eindgebruiker die zijn gepubliceerd en/of afgedrukt;
d.    verlies of tijdelijke niet beschikbaarheid van de Mediatool, landingspagina, bestanden of enige anderen producten, diensten en/of gegevens van GoCampaign, met inbegrip van bestanden en/of gegevens ingevoerd door Eindgebruiker;
e.    hacking, storingen, virussen en/of datalekken ontstaan door (gebruik van) de Mediatool;
f.    Onbereikbaarheid van de website, de Mediatool, een landingspagina en/of (bestanden op) de server;

11.2. - Eindgebruiker vrijwaart GoCampaign voor alle aanspraken van derden ter zake van inbreuken op hun octrooi- merk-, auteurs- of ander intellectueel eigendomsrecht, enige onrechtmatige daad en/of wanprestatie voortvloeiende uit enige overeenkomst tussen Go Campaign en Eindgebruiker.

11.3. - Aansprakelijkheid van GoCampaign jegens Eindgebruiker is in alle gevallen beperkt tot eenmaal het bedrag van het Jaartarief geldend op het moment van de vaststelling van aansprakelijkheid.


12. - Wanprestatie, ontbinding en overmacht

12.1. - Indien Eindgebruiker op enige wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor in verzuim zijn zonder dat een ingebrekestelling is vereist.

12.2. - Ingeval van (dreigende) wanprestatie door Eindgebruiker zal GoCampaign onverminderd enige wettelijke bepaling het recht hebben de overeenkomst op te schorten of geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander zonder tussenkomst van een rechter. GoCampaign bepaalt of sprake is van wanprestatie of dreigende wanprestatie. GoCampaign heeft hierbij het recht het bijbehorende account zonder nadere aankondiging definitief of tijdelijk offline te halen.

12.3. - Er is geen sprake van tekortkoming aan de zijde van GoCampaign indien de opdrachtgever reeds tekortschiet in de nakoming van zijn verplichting, dan wel in een situatie van overmacht.


-Einde Algemene Voorwaarden-

Download hier de GocampaignVoorwaarden.pdf